Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Izbicko nr XVII.132.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3.

  Projekt planu wyłożony będzie do publicznego wglądu  w dniach od 23 lutego 2022 r. do 23 marca 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku  w pok. Nr 15, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, oraz udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Izbicko  (http://bip.izbicko.pl/245/350/ogloszenia-zawiadomienia-i-komunikaty.html)

    Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, odbędzie się w dniu 02.03.2022 r. o godz. 16³° w Sali OSP w Krośnicy ul. Wiejska 56. Uwzględniając ograniczenia związane ze stanem epidemicznym, proszę zainteresowanych  o wcześniejsze zgłoszenie udziału w dyskusji publicznej:  telefon nr: 774617221 wew. 127, lub mailowo : kinga.g@izbicko.pl.  

  Informuję, że wyłożenie projektu i debata publiczna odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń i ograniczeń sanitarnych.

   Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie planu, może wnieść uwagi.  Uwagi dotyczące wyłożonego projektu  planu mogą być wnoszone:

1) w formie papierowej na adres: Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej: poprzez pocztę elektroniczną (ug@izbicko.pl),  lub za pomocą platformy ePUAP (identyfikator: ugizbicko).

  Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2022 r.   

 

   Ponadto - zawiadamiam o prowadzonym równocześnie postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3 i udziale społeczeństwa w tym postępowaniu (art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.). Uwagi i wnioski w tym  postępowaniu można wnosić w formie pisemnej i ustnie do protokołu – w Urzędzie Gminy, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w okresie do 6 kwietnia 2022 r.  e-mail:

  

    Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Gmina Izbicko, reprezentowana przez Wójta Gminy. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Izbicko  http://bip.izbicko.pl/2845/274/dane-osobowe.html  w zakładce: RODO.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Wójt Gminy Izbicko

Brygida Pytel

 

Niniejsze ogłoszenie ukazało się również:

1) w prasie miejscowej „Strzelec Opolski” , dnia 15.02.2022 r.;

2)  na tablicy ogłoszeń w Krośnicy i Boryczy, dnia 15.02.2022 r. ;

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku, dnia 15.02.2022 r. 

PDFUCHWAŁA PROJEKT DO WYŁOŻENIA.pdf (350,28KB)
PDFZAŁ. 1 RYSUNEK KROŚNICA.pdf (10,84MB)
PDFZAŁ. 2 RYSUNEK BORYCZ.pdf (9,47MB)

PDFPROGNOZA ŚRODOWISKOWA TEKST.pdf (662,04KB)

PDF1. ZAŁĄCZNIK PROGNOZY.pdf (425,01KB)

PDF2. ZAŁĄCZNIK PROGNOZY KROŚNICA.pdf (877,00KB)

PDF3. ZAŁĄCZNIK PROGNOZY BORYCZ.pdf (767,20KB)